KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenebilecektir.
Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti. olarak , Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, müşterilerimize sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.
Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
Firmamızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,
İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
İş süreçlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi,
İletişim faaliyetleri;
Sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve uygulama,
Müşteri ilişkilerinin yönetimi;
Satış sonrası hizmetler,
İş süreçlerinden en yüksek verimin alınabilmesi için ilgili süreçlerle etkileşim ve icrası,
Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Üçüncü taraflarla olan ilişkilerin yönetimi,
Üçüncü tarafların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
Lojistik/nakliye faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Hukuk işlerinin takibi.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti., doğrudan üçüncü tarafların kendisinden, yetkililerinden, çalışanlarından gelen kişisel verileri, web sitesi, e-posta, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde toplamaktadır.
Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi.
Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar,
Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız,
Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz,
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşumuz.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları 1. maddede tanımlı işlenme amaçları ile ilişkili olarak yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti., bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Bilar Bilgi Araçları ve Elektronik Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak başvurabilir, web sitesinden erişebileceğiniz Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu doldurarak ya da söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

İletişim Bilgileri

Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu, bu başvuru Formu’nu,
Firmamıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
Noter kanalıyla Mecidiyeköy mah. Mecidiye kuyu sok. Konca apt. No:32/7 34387 Şişli/İstanbul–Türkiye adreslerine gönderebilir,
Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden bilgi@bilarltd.com adresine iletebilirsiniz.